عشق حقیقی"خداوند
 احادیثی درباره قرآن
                                 

 

حضرت باقر(ع):

رسول خدا(ص)فرمود:من نخستین کسی هستم که روزقیامت برخدای عزیزجبار واردشوم باکتابش واهل بیتم.سپس امتم واردشوند،پس ازایشان بپرسم چه کردیدباکتاب خداواهل بیت من؟

امام صادق(ع):امام علی(ع)می فرمایند:

بدانید هماناقرآن راهبرروزاست وپرتوافکن شب تار،اگرچه درسختی ونداری باشد.

فضیل بن یسار:امام صادق(ع)می فرمایند:

کسی که درباره قرآن رنج کشد وبسختی وکم حافظه گیش آنراحفظ کند دواجردارد.

امام صادق(ع):امام علی(ع)می فرمایند:

خانه ایکه درآن قرآن خوانده شود وذکرخدای عزوجل(ویاداو)درآن بشود،برکتش بسیارگردد وفرشتگان درآن بیایند وشیاطین ازآن دورشوند وبرای اهل آسمان می درخشند چنانچه ستارگان برای اهل زمین می درخشند.وخانه ایکه درآن قرآن خوانده نشود وذکرخدای عزوجل درآن نشودبرکتش کم میشود وفرشتگان ازآن دورشوند وشیاطین درآن حاضرگردند.

امام باقر(ع):

هرکه قرآن را درحال ایستاده درنمازش بخواند خداوندبهرحرفی ازآن صدحسنه برای اوبنویسد،وهرکس آنرادرنمازش نشسته بخواند خداوندبهرحرفی پنجاه حسنه برایش بنویسد وهرکه قرآن را درغیرازنمازش بخواند بهرحرفی ده حسنه برایش بنویسد.همچنین امام حسین(ع)می فرمایند:هرکس که قرآن را گوش دهدبهرحرفی یک حسنه برایش بنویسد.

اسحاق بن عمار:بحضرت صادق(ع)عرض کردم:

قربانت گردم من قرآن راحفظ دارم،آنراازحفظ بخوانم بهتراست یاازروی قرآن؟فرمود:بلکه آنرابخوان ونگاه به قرآن کن که بهتراست(ازروی آن بخوان)،آیاندانسته ای که نگاه کردن درقرآن عبادتست؟

امام صادق(ع):

سه چیزاست که بدرگاه خدای عزوجل شکایت کند:مسجدویرانی که اهلش درآن نمازنخوانند،ودانشمندوعالمی که میان نادانهاوجهال باشد،وقرآنی که گرد بدان نشسته وکسی آنرانخواند.

 

                                  

|+| نوشته شده توسط مهندس وحید شهیدی زندی در پنجشنبه هشتم شهریور ۱۳۸۶  |
 
 
بالا